Aydın Dadaşov - Kinosərgüzəştin nəhəngi
21.05.13

Er­nest Xey­kok­sun ey­niad­lı he­ka­yə­si,  Dad­li Nikolsla bir­gə yaz­dı­ğı sse­na­ri əsa­sın­da ir­land mü­ha­cir ai­lə­si­nin on üçün­cü uşa­ğı olub, re­jis­sor­lu­ğa rek­lam­çı­lıq­dan gəl­miş Con For­dun (Şon Aloi­zius O`Fi­ni), (1895-1973) çək­di­yi «Di­li­jans» (1939) fil­mi ki­no­nun özü ilə ya­şıd olan epik ves­tern («vest»-»qərb» sö­zün­dən mey­da­na gəl­miş) jan­rın­da­kı ən yax­şı ek­ran əsə­ri ki­mi klas­si­ka­ya çev­ril­mək­lə ta­ri­xə düş­dü. Dilijansda uzun, təh­lü­kə­li yo­la çı­xan sək­kiz nə­fə­rin per­so­naj fərqliliyinə bax­ma­ya­raq son­da on­lar­dan hər bi­rinin ta­le­yi­nin də­yiş­mə­si dra­ma­tur­ji mo­de­lin mü­kəm­məl­li­yi­ni təs­diq­lə­yir.

İlk epi­zod­da dö­yüş­lər­dən keç­miş Ce­ro­ni­mo­nun te­leq­raf xət­ti­nin apa­çi­lər tə­rə­fin­dən kəsil­mə­si zid­diy­yə­tin tə­rəf­lə­ri­ni bə­yan edir. Və Ton­to Nyu-Me­xi­ko­dan çı­xan dlijansdakı, hə­kim­lik­dən qo­vu­lub əy­yaş­lı­ğa qur­şan­sa da, mərdlik, in­san­lıq gös­tə­rən  Dok Bun (To­mas Mit­çell),  sek­sual ma­cə­ra­la­rı­na gö­rə yer­li qa­dın­la­rın qə­zə­bi­nə gə­lə­rək yük­sək züm­rə mü­hi­ti­ni tərk et­mə­yə məc­bur edil­sə ­də keç­miş hə­ya­tı­nın həs­rə­ti­ni çə­kən, atı ax­sa­dı­ğın­dan yol­çu­la­ra qo­şu­lan, ci­na­yət tö­rət­miş kav­boy Rin­qo Ki­də (Con Ugyna) vu­ru­lan li­rik tə­xə­yül­lü fa­hi­şə Dal­les (Kler Tre­vor), özü­nü za­də­gan ki­mi gös­tə­rə­rək sü­va­ri əri­nə çat­maq is­tə­yən ha­mi­lə xa­nım Lyu­zi­n (Luiz Plett) qay­ğı­sı­nı ali­cə­nab­lıq­la son nə­fə­sə qə­dər çək­sə də, qu­mar­baz ki­mi if­şa olun­an Xet­fild (Con Kirrgdin), pul do­lu çan­ta­sı­nı əlin­dən qoy­ma­yan qor­xaq, de­ma­qoq ban­kir Hen­ri Qeytvud (Ber­ton Çer­çill), mü­la­yim tərzdə nə­si­hət­çi­lik et­sə də, ye­ni ba­za­ra bir ye­şik vis­ki nü­mu­nə­si apa­ran hiy­lə­gər ta­cir Pi­kok­dan  (Do­nald Mik) iba­rət al­tı sər­ni­şin­dən hər bi­ri, di­li­jan­sı irə­li­yə qo­van at­la­rı ida­rə edən Bak (En­di Di­vayn), onun ya­nın­da­kı, qır­mı­zı­də­ri­li­lə­rə nif­rət edən Binkroft və nə­ha­yət atı ax­sa­dı­ğın­dan yol­çu­la­ra qo­şu­lan, qa­nun ke­şik­çi­si olub tü­fəng gəz­di­rən Rin­qo Kid (Con Ugyna) ves­tern jan­rı­nın im­kan­la­rı­nın nü­ma­yi­şin­də müs­təs­na rol oy­na­yır­lar. Və Ari­zo­na ilə Yu­ta ştat­la­rı­nın ara­sın­da­kı, son­ra­lar For­dun adı ilə ta­nı­nan Manumentlər va­di­si­nin had­isə­li­li­yi qa­bar­dan çıl­paq pey­za­jı fo­nun­da film bo­yu at­lı qır­mı­zı­də­ri­li­lə­rin tə­qib et­dik­lə­ri dilijansdakı sər­ni­şin­lə­rin ümu­mi təh­lü­kə­yə du­ruş gə­ti­rər­kən fa­si­lə­siz ola­raq hal­dan-ha­la düş­mə­lə­ri ilə fil­min ar­xi­tek­to­ni­ka­sı­ qu­ru­lur. Son mə­qam­da ye­ti­şən kö­mək­lə şə­hə­rə çat­maq­la ti­pik ves­tern fi­na­lı qa­za­nan filmdə haqq na­mi­nə ci­na­yət tö­rət­miş kav­boy Rin­qo Ki­din düş­mən­lə­ri­nin hər üçü­nü məhv edərək, sevdiyi Dal­le­sə qo­vuş­maq im­ka­nı qa­zan­ma­sı xeyi­rin tən­tə­nə­si­nə çev­ri­lir. Və, bü­töv bir ta­ri­xi mər­hə­lə ər­zin­də okean­la­ra­ra­sı mə­sa­fə­nin qət olun­ma­sın­da əsas nəq­liy­yat va­si­tə­si­nə çev­ril­miş «Di­li­jans»,  il­kin fer­mer kav­boy (na­xır­çı), igid apa­çi tay­fa­sı, qa­nun ke­şik­çi­si şe­rif və ek­ran ha­di­sə­si­nin di­gər can­lı, can­sız das­tan elementləri ame­ri­ka­lı hə­ya­tı­nın au­dio­vi­zual həl­li­nə çev­ril­di. E.N.Kartsevanın “Vestern, Janrın təkamülü” kitabında yaz­dı­ğı: «Zəh­lə­tö­kən mü­sa­hib­lə­rin  fil­min­də qır­mı­zı­də­ri­li­lə­rin at­la­rı nə üçün öl­dür­mə­dik­lə­ri­ni Forddan daim so­ru­şur­du­lar: axı bu da­ha mən­ti­qi olar­dı. Hə­yat­da eh­ti­mal ki, be­lə olur­du, das­tan­da da, o cür ol­say­dı on­da das­tan möv­cud ol­maz­dı» fak­tı ek­ran əsə­ri­nin Ame­ri­ka ta­ri­xi­nin, mə­nə­vi yad­da­şı­nın sə­nət ek­vi­va­len­ti ol­du­ğu­nu təs­diq­lə­yir.

1940-cı il­də «Di­li­jans» fil­mi­nin «Os­kar» qa­zan­ma­sı və kö­mür höv­zə­si­nin vi­ran qal­ma­sı­na, şax­ta­çı ai­lə­lə­ri­nin da­ğıl­ma­sı­na üs­yan edən, sah­man­lı keç­mi­şə həs­rət­lə do­lu «Mə­nim va­dim ne­cə də ya­şıl idi» və ye­nə də, so­sial məz­mun­lu «Qə­zəb sal­xı­mı» filmlərinin də re­jis­sor həl­li­nə gö­rə hə­min mü­ka­fa­ta la­yiq gö­rül­mə­si Con For­du klas­si­kə çe­vir­di. 1942-ci il­də hər­bi xid­mə­tə çağ­rı­la­raq ki­no çə­ki­liş­lə­ri apar­maq üçün hər­bi-də­niz qüv­və­lə­ri­nə cəlb olu­na­raq «Mi­dueü uğ­run­da dö­yüş», «Bu ­bi­zim ümu­mi mü­ha­ri­bə­miz idi», «7 de­kabr» «On­la­rı qay­tar­maq müm­kün ol­ma­dı» sə­nəd­li filmlərinə gö­rə də, «Os­kar» alan Con For­dun ağır xə­sa­rət ala­raq gö­zü­nü itir­mə­si be­lə sə­nət­ka­rı  fəa­liy­yət­dən qoy­ma­dı.  «Sa­kit adam» fil­mi­nin re­jis­sor həl­li­nə gö­rə «Os­ka­r»a la­yiq gö­rü­lən Con Ford öm­rü­nün son, 1973-cü ilin­də də, hə­min mü­ka­fa­tın fəx­ri sa­hi­bi­nə çev­ril­di.

Fran­sua Tr­yuf­fo­nun 1974-cü il­də yaz­dı­ğı «İla­hi özün Con For­da xe­yir-dua ver!» mə­qa­lə­sin­də «gö­rün­məz re­jis­sor» ad­lan­dır­dı­ğı bö­yük təh­kiy­yə­çi­nin filmlərində «ta­ma­şa­çı­nın, də­qiq he­sab­lan­mış mə­sa­fə­də qo­yu­lub,  yal­nız per­so­naj­la hə­rə­kət edən ki­no­ka­me­ra­nı hiss et­mə­di­yini» vur­ğu­la­ya­raq «təh­kiy­yə­nin  çe­vik və rə­van tər­zini tə­min edən bu üsu­lun yal­nız Mo­pas­san və Tur­ge­nev­lə mü­qa­yi­sə olu­na bi­lər» fik­ri ilə sə­nət­ka­rın pe­şə­kar üs­lu­bu­nu də­yər­lən­di­rir. «Di­li­jans» fil­min­də­ki  fa­hi­şə Dal­le­sin da­va­mı ol­du­ğu, Mo­pas­sa­nın «To­tuq» no­vel­la­sı­nın əsas per­so­na­jın­dan fərqli ola­raq if­las­dan xi­la­sı­nı təq­dir edən Andre Ba­ze­nin: «Düz­dür şöh­rət­li kav­boy az-çox də­rə­cə­də qa­nun qar­şı­sın­da gü­nah­kar ol­sa da, nə­ti­cə­də bu qəh­rə­man­lar ara­sın­da­kı mə­nə­vi iz­di­vac müm­kün­lü­yü ye­ri­nə dü­şür. Be­lə­lik­lə ves­tern dün­ya­sın­da bü­tün qa­dın­lar yax­şı­dır­lar; pis­lər yal­nız ki­şi­lər­dir. O qə­dər pis­dir­lər ki, on­la­rın ən yax­şı­la­rı çə­tin sı­naq­lar he­sa­bı­na be­lə, müəy­yən də­rə­cə­də öz həmcinslərinin il­kin gü­nah­la­rı­nı yu­ma­ğa məc­bur­dur­lar» cüm­lə­lə­ri Con Ford tə­rə­fin­dən ci­la­la­nan jan­rın əsas gös­tə­ri­ci­lə­rin­dən bi­ri­ni sə­ciy­yə­lən­di­rir. 

Yenililklər
05.12.23
Dünya şöhrətli rumın şairəsi Ana Blandiana Bakıya gələcək
05.12.23
Kənan Hacının hekayəsi - Cin qapını bağlayır
05.12.23
Elçin Hüseynbəylinin hekayəsi - Dərs
05.12.23
Yevgeni Rezniçenko - Çağdaş rus poeziyası
30.11.23
Anar Məcidzadə - Canına dərd düşsün, ayrılıq salan
29.11.23
Həmin işıqlı günlər - Cavid Zeynallının yeni hekayəsi
29.11.23
Musiqili Teatr dekabr repertuarını təqdim edib
29.11.23
Pyes müsabiqəsi qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub
29.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fonduna yeni prezident təyin olunub
28.11.23
Xuana İnes de la Krus - Günah keçisi kimi görürsünüz qadını
28.11.23
Mahir N. Qarayevdən iki şeir
23.11.23
Fəxri Uğurlu - Uzaqda təkbaşına dolaşan qəhrəmanlar
22.11.23
Kanadada “Yeddi gözəl” musiqi qrupunun konserti keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseyn XIV İstanbul Beynəlxalq Ədəbiyyat və Şeir Festivalında iştirak edir
22.11.23
Bakıda Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Forumu keçiriləcək
22.11.23
Vaqif Sultanlının “İnsan dənizi” və “Ölüm yuxusu” romanları İngiltərədə yayımlanıb
22.11.23
Elnarə Qaragözova - Ali diqqət və rəğbətin dəyişməz ünvanı: Yusif Səmədoğlu
22.11.23
"Nobel mükafatına aparan yolun dərsləri: mif, reallıqlar, uğurlar və çağırışlar" beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseynlə kürdəmirli oxucuların görüşü olub
06.11.23
"Mədəni diplomatiya vasitəsilə əlaqələr quraraq müxtəlif sivilizasiyaları bir araya gətirdik"
04.11.23
Astanada “Yıldız Sarayı Foto Kolleksiyasında XIX Əsr Türk Dünyasının Mədəni İrsi” adlı sərgi təşkil olunub
04.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun və Türk Akademiyasının rəhbərliyi Qazaxıstanın Xarici İşlər naziri ilə görüşüb
01.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Bern şəhərində qədim türk yazılarına həsr olunmuş sərgi açıb
31.10.23
Türkiyə Respublikasının 100 illiyi İsveçrənin Bern şəhərində qeyd olunub
27.10.23
“Netflix” “The Crown” serialının son sezonunun ilk treylerini yayımlayıb
27.10.23
Özbəkistanda Yusif Vəzir Çəmənzəminli adına Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı Mərkəzi açılıb
27.10.23
Bədirxan Əhmədli - Akademik Kamal Talıbzadənin portret cizgiləri üzərinə
27.10.23
Türkiyədə XX əsr Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesin önündə gedən şəxsiyyətlərdən bəhs edən kitab çap olunub
27.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Haaqada yubiley tədbirləri keçirib
26.10.23
Varşavada “Polşa və Türk Dünyası” mövzusunda konfrans keçirilib
25.10.23
Elman Cıvıroğlu - İbranice ve Ortak Türk Dili
25.10.23
İstanbulda görkəmli xanəndə Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev haqqında kitabın təqdimatı olub
25.10.23
“Ulduz” jurnalının 650-ci yubiley nömrəsi işıq üzü görüb
25.10.23
Yazıçı-tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanlı Qazaxıstanın “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub
25.10.23
Osip Mandelştamın yaradıcılığına həsr olunmuş poeziya gecəsi keçirilib
25.10.23
Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
20.10.23
Qars Kafkas Universitetində “Heydər Əliyev və Türkiyə” adlı multidisiplinar beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
19.10.23
Elman Cıvıroğlu - Xudu Məmmədov və Ziya Gökalp
19.10.23
Akademik Kamal Talıbzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib
16.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə Qazax-Türk Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.