Aydın Dadaşov - Se­rial­la­rın və ki­no rek­la­mının ba­ni­si
13.05.13

Qə­dim Vya­na şə­hə­rin­də za­də­gan yə­hu­di nəslin­dən olan şl­ya­pa us­ta­sı ai­lə­sin­də do­ğul­muş Erix fon Şt­ro­heym (1885-1957) im­pe­ri­ya­nın fəx­ri sa­yı­lan aka­de­mik təh­sil­li avstriya za­bi­ti­nə çev­ril­sə də, hər­bi xid­mət­dən yayınaraq Amerikaya qaçır. 1909-cu il­dən beş il ər­zin­də bü­tün Ame­ri­ka­nı gə­zə­rək qab yu­maq­dan tut­muş at əh­lil­ləş­di­rən, ye­mək­xa­na xid­mət­çi­si şe­ri­fin  kö­rmək­çi­si, əya­lət müx­bi­ri, aktyor, kas­kad­yor ki­mi ça­lış­maq­la nə­ha­yət 1914-ci il­dən Hol­li­vud­da gə­lə­cək müəl­li­mi Dg­vi­dom Qrif­fi­tin filmlərində xır­da rol­lar­da çə­kil­mək­lə in­zi­bat­çı və hərb səh­nə­lə­ri üz­rə məslə­hət­çi ki­mi ça­lı­şır. «Universal» ki­no şir­kə­tin­də özü­nün uğur­suz ni­gah­lar, ai­lə xə­ya­nə­ti, ucuz hə­yat ba­rə­də­ki sse­na­ri­si üz­rə «Gö­zü­bağ­lı ər­lər» ve­do­vil fil­mi­nə qu­ru­luş ve­rən Erix Şt­ro­heym möv­zu­nun sen­ti­men­tal­lıq­dan kə­nar cid­di, dra­ma­tik həl­li­nə nail olur.


 Bi­rin­ci dün­ya mü­ha­ri­bə­si ərə­fə­sin­də Mon­te-Kar­lo­da var­lı aş­na­la­rı­nın he­sa­bı­na ya­şa­yan, ru­hi xəs­tə qı­zı zor­la­yıb onun ata­sı tə­rə­fin­dən öl­dü­rü­lə­rək çir­ka­ba atı­lan keç­miş rus za­bi­ti, poz­ğun, fı­rıl­daq­çı Ka­ram­zin­dən bəhs edən «Sə­feh qa­dın» ad­lı üçün­cü fil­mi mət­buat qal­ma­qa­lı­na sə­bəb olur. Be­lə­lik­lə hə­ya­tın şi­rin, xoş­bəxt tə­rəf­lə­ri­ni de­yil, acı qa­ran­lıq mə­qam­la­rı­nı üzə çı­xa­ran Erix Şt­ro­heym əsas ro­lu da özü oy­na­maq­la per­so­na­jı­nı ələ sal­maq­la, nif­rət hə­də­fi­nə çe­vir­mək­lə fil­min məğ­zin­də­ki in­san­lı­ğı­nı iti­rən hərbiçilərə  və bü­töv­lük­də hər­bə qar­şı yö­nə­lən alt qat­la­rı da psi­xo­lo­ji mə­qam­lar­da üzə çı­xa­rır. Erik fon Şt­ro­hey­min yazıçı Frenk Nor­ri­sin qı­zı­lın in­san­la­rın ba­şı­na gə­tir­di­yi fə­la­kət­lər­dən bəhs edən «Mak-Tiq» ro­ma­nı əsa­sın­da qu­ru­luş ver­di­yi «Ac­göz­lük» (Greed) (1923) fil­mi ki­no ta­ri­xin­də ilk se­rial sa­yıl­dı. Qı­zı­l şaxtasında çalışan, diş həkimliyi edən Mak Ti­qin arvadına vurulan Markusun çuğulluğu ilə peşəsindən əl çəkərək içkiyə qurşanıb həyatın dibinə sürüklənməsi əsas hadisəni yaradır. Ona nifrət edən arvadını öldürərək, qızıllarla birgə aradan çıxan Mak Ti­qin Markus tərəfindən izlənilməsi, hər ikisinin aclıqdan və susuzluqdan məhv olmaları ideyanın reallaşmasına xidmət edir. İl­kin ədə­bi mən­bə­yə həs­sas­lıq­la ya­na­şan re­jis­sor ay­lar­la çə­ki­liş­lər­dən ay­rıl­ma­dan ça­lış­sa da, tə­ləb­kar­lı­ğı yük­sək ol­du­ğun­dan ən bəd­xərc, tərs və çə­tin sə­nət­kar ki­mi ad çı­xa­rır. Qı­zı­lax­ta­ran Mak Ti­qin fəa­liy­yə­ti­ni len­tə al­maq üçün çə­ki­liş qru­pu ilə Şi­ma­li Ka­li­for­ni­ya­da­kı  Kolfgkse mə­dən­lə­ri­nin üç min funt də­rin­li­yi­nə baş vu­ran re­jis­so­run əsas məq­sə­di real­lı­ğın göz­lə gö­rün­məz ça­lar­la­rı­nı əl­də et­mək idi. Ro­ma­nın tə­si­rin­dən çı­xa bil­mə­yən Erik fon Şt­ro­heym ha­di­sə­lə­ri baş ver­di­yi Ölüm Va­di­sin­də çək­mək üçün Vaşinqton Coğ­ra­fi­ya İnstitutuna mü­ra­ciət et­sə də, zə­hər­li qaz­lar if­raz edən ke­çil­məz qa­ya­lıq­lar­dan iba­rət bu ilan mə­lə­yən vəh­şi səh­ra ba­rə­də mü­fəs­səl mə­lu­mat əl­də edə bil­mə­di. La­kin sə­nət­ka­rın əsas id­dia­sı bə­dii in­for­ma­si­ya­nın ger­çək­li­yi­ni əl­də et­mək na­mi­nə ha­di­sə­lə­ri bü­tün de­tal­la­rı ilə mə­ka­nın­da len­tə kö­çür­mək idi.

Andre Ba­ze­nin: «Be­lə­lik­lə məhz Şt­ro­heym kad­rın mon­taj fəndləri he­sa­bı­na ya­ra­nan ekspressiv tə­si­rə qar­şı qə­tiy­yət­lə çı­xır. On­da­kı real­lıq özü­nü yo­rul­maz müs­tən­tiq din­dir­mə­sin­də­ki ci­na­yət­kar ki­mi hiss edir. Mi­zan­səh­nə prin­si­pi sa­də­dir; dün­ya­ya göz­lə­ri­ni di­rə­yib diq­qət­lə bax­maq ki­fa­yət­dir ki, onun əcaib­li­yi və aman­sız­lı­ğı açıl­sın» fi­kir­lə­ri us­tad sə­nət­ka­rın seç­di­yi, söy­kən­di­yi mü­şa­hi­də me­to­du­nun im­kan­la­rı­nı gös­tə­rir.  Aktyorla iş prin­si­pi­ni isə Eyzenşteyn: «Erik fon Şt­ro­hey­min unu­dul­maz fil­mi olan  «Ac­göz­lük» fil­min­də keç­miş diş hə­ki­mi ar­va­dı­nı qı­dıq­la­maq­la onun giz­lət­di­yi pul­la­rı əl­də et­mək is­tə­yir. Ya­rı ­nə­va­ziş­li qı­dıq­la­ma təd­ri­cən zor­la­ma həd­di­nə ça­tır» cüm­lə­lə­ri ilə də­yər­lən­dir­mək­lə epi­zo­dun Frenk Nor­ri­sin ro­ma­nı­na Emil Zol­ya­nın «Vəh­şi in­san» əsə­rin­dən gəl­di­yi­ni xa­tır­lat­ma­ğı da unut­mur. Çox­mil­yon­lu büd­cə he­sa­bı­na ba­şa gəl­mək­lə qırx iki­his­sə­li, sək­kiz saat­lıq qal­ma­qal­lı «Ac­göz­lük» fil­mi şir­kət sa­hib­lə­ri-pro­düs­ser­lə­rin təz­yi­qi ilə beş saa­ta en­di­ril­sə də, ki­no ta­ri­xi­nin ilk se­ria­lı sa­yıl­dı. Kinoşünas Eji Teplitsin: «Ştroheym iyirminci illər amerikasının nəhəng realisti idi. O Qrifitin yaradıcılıq me­to­dunu təkcə davamçısı olmayıb, genişləndirdi və güclü tərəf­lə­rini inkişaf etdirdi. Xarakterlərin təsvirində, daxili həyəcanların dərin­li­yinin göstərilməsində öz müəllimini ötüb keçsə də, montaj və kom­pozisiya sənətində ona çata bilmədi. Materialı qura bilmə­di­yin­dən  Ştroheym filmlərində tam metraj  çoxluğu yarandı» qənaəti dəqiqliyi ilə yadda qalır.


Çə­ki­lən xərclərin, ul­duz­la­rın iş­ti­ra­kı­nın önə çə­kil­di­yi da­vam­lı rek­lam­lar məhz ki­no­rek­lam ta­ri­xi­nin də, «Ac­göz­lük» fil­min­dən baş­lan­ma­sı­na sə­bəb ol­du. Erik fon Şt­ro­hey­min ek­ran sə­nə­ti­nə əsas töh­fə­si isə bü­tün filmlərində  ya­şa­dı­ğı dün­ya­nın real, aman­sız hə­yat tər­zi­nin ek­ran əsər­lə­ri­nə gə­ti­ril­mə­si ol­du ki, məhz bu pe­şə­kar üs­lu­bu da­vam et­di­rən Ho­lli­vud sə­nət­kar­la­rı ki­no sə­nə­ti­ni ye­ni zir­və­lə­rə qal­dı­ra bil­di­lər. Jan Re­nua­rın «Bö­yük il­lü­zi­ya» (1937) fil­min­də bi­rin­ci dün­ya mü­ha­ri­bə­sin­də fran­sız təy­ya­rə­si­ni vu­ra­raq sağ qa­lan za­bit Ma­re­şa­lı (Jan Qa­ben)  qə­rar­gah­da na­ha­ra də­vət edən  al­man təy­ya­rə­çi­si ma­yor fon Raufenştaynı oy­na­yan Şt­ro­heym  aktyor mə­ha­rə­ti gös­tə­rir. Son­ra­kı his­sə­də ar­tıq onur­ğa­sın­dan, di­zin­dən ya­ra­lan­maq­la sa­ğal­maz dər­də dü­çar ol­muş keç­miş təy­ya­rə­çi Raufenştayn hər­bi Əsir dü­şər­gə­si­nin ko­men­dan­tı ki­mi, ta­le­yi­ni sın­dır­dı­ğı fran­sız dos­tu Ma­re­şa­la söy­lə­mə­si in­sa­ni mü­na­si­bə­ti önə çək­mək­lə hər­bə nif­rət his­si­ni da­vam et­di­rir.


 Əl­li sək­kiz ya­şın­da Bil­li Uaylderin «Qa­hi­rə yo­lu­nun üs­tün­də beş məq­bə­rə» (1943) fil­min­də şi­ma­li Af­ri­ka­da­kı əmə­liy­yat­la­rı­na gö­rə səh­ra tül­kü­sü lə­qə­bi­ni qa­zan­mış feldmarşal Rom­meel ro­lu­nu mo­to­sik­let­çi ey­nə­yin­də, əlin­də qam­çı ilə Vya­na ope­ra­la­rı­nın per­so­na­jı­nın za­hi­ri gör­kə­min­də, ru­hun­da  ya­ra­dan Ştroheym hərb dün­ya­sı­nı ye­ni­dən ələ sal­dı. Bil­li Uaylderin  «San­set bul­va­rı» (1950) psi­xo­lo­ji dram fil­min­də so­nun­cu də­fə gö­rü­nən sə­nət­kar gə­rək­siz­li­yi ilə ba­rı­şa bil­mə­yən qa­rı­nın-ki­no ul­du­zu­nun xid­mə­tin­də du­ran keç­miş Ho­lli­vud re­jis­so­ru­nu, de­mək olar ki, özü­nü oy­na­yır. Pa­ris ət­ra­fın­da­kı evin­də dün­ya­sı­nı də­yiş­məz­dən əv­vəl Fran­sa­nın Fəx­ri le­gion or­de­ni­nə la­yiq gö­rü­lən Erix fon Ştroheymin ta­bu­tu­nu qa­ra­çı mu­si­qi­çi­lə­ri­nin ifa­sın­da­kı «Vya­na val­sı» müşaiyət edir­di.


 Avanqard.net

Yenililklər
05.12.23
Dünya şöhrətli rumın şairəsi Ana Blandiana Bakıya gələcək
05.12.23
Kənan Hacının hekayəsi - Cin qapını bağlayır
05.12.23
Elçin Hüseynbəylinin hekayəsi - Dərs
05.12.23
Yevgeni Rezniçenko - Çağdaş rus poeziyası
30.11.23
Anar Məcidzadə - Canına dərd düşsün, ayrılıq salan
29.11.23
Həmin işıqlı günlər - Cavid Zeynallının yeni hekayəsi
29.11.23
Musiqili Teatr dekabr repertuarını təqdim edib
29.11.23
Pyes müsabiqəsi qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub
29.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fonduna yeni prezident təyin olunub
28.11.23
Xuana İnes de la Krus - Günah keçisi kimi görürsünüz qadını
28.11.23
Mahir N. Qarayevdən iki şeir
23.11.23
Fəxri Uğurlu - Uzaqda təkbaşına dolaşan qəhrəmanlar
22.11.23
Kanadada “Yeddi gözəl” musiqi qrupunun konserti keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseyn XIV İstanbul Beynəlxalq Ədəbiyyat və Şeir Festivalında iştirak edir
22.11.23
Bakıda Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Forumu keçiriləcək
22.11.23
Vaqif Sultanlının “İnsan dənizi” və “Ölüm yuxusu” romanları İngiltərədə yayımlanıb
22.11.23
Elnarə Qaragözova - Ali diqqət və rəğbətin dəyişməz ünvanı: Yusif Səmədoğlu
22.11.23
"Nobel mükafatına aparan yolun dərsləri: mif, reallıqlar, uğurlar və çağırışlar" beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseynlə kürdəmirli oxucuların görüşü olub
06.11.23
"Mədəni diplomatiya vasitəsilə əlaqələr quraraq müxtəlif sivilizasiyaları bir araya gətirdik"
04.11.23
Astanada “Yıldız Sarayı Foto Kolleksiyasında XIX Əsr Türk Dünyasının Mədəni İrsi” adlı sərgi təşkil olunub
04.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun və Türk Akademiyasının rəhbərliyi Qazaxıstanın Xarici İşlər naziri ilə görüşüb
01.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Bern şəhərində qədim türk yazılarına həsr olunmuş sərgi açıb
31.10.23
Türkiyə Respublikasının 100 illiyi İsveçrənin Bern şəhərində qeyd olunub
27.10.23
“Netflix” “The Crown” serialının son sezonunun ilk treylerini yayımlayıb
27.10.23
Özbəkistanda Yusif Vəzir Çəmənzəminli adına Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı Mərkəzi açılıb
27.10.23
Bədirxan Əhmədli - Akademik Kamal Talıbzadənin portret cizgiləri üzərinə
27.10.23
Türkiyədə XX əsr Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesin önündə gedən şəxsiyyətlərdən bəhs edən kitab çap olunub
27.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Haaqada yubiley tədbirləri keçirib
26.10.23
Varşavada “Polşa və Türk Dünyası” mövzusunda konfrans keçirilib
25.10.23
Elman Cıvıroğlu - İbranice ve Ortak Türk Dili
25.10.23
İstanbulda görkəmli xanəndə Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev haqqında kitabın təqdimatı olub
25.10.23
“Ulduz” jurnalının 650-ci yubiley nömrəsi işıq üzü görüb
25.10.23
Yazıçı-tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanlı Qazaxıstanın “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub
25.10.23
Osip Mandelştamın yaradıcılığına həsr olunmuş poeziya gecəsi keçirilib
25.10.23
Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
20.10.23
Qars Kafkas Universitetində “Heydər Əliyev və Türkiyə” adlı multidisiplinar beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
19.10.23
Elman Cıvıroğlu - Xudu Məmmədov və Ziya Gökalp
19.10.23
Akademik Kamal Talıbzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib
16.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə Qazax-Türk Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.